Merenja u telekomunikacionim sistemima

Merni sistemi u telekomunikacijama

(Energetika, elektronika i telekomunikacije – Komunikacione tehnologije i obrada signala – VI semestar)

Predmetni profesor: Prof. dr Boris Antić

Asistent: Dr Marina Bulat

Uslovi za slušanje predmeta: nema

Oblici nastave i način provere znanja:

  • predavanja (0-10 p),
  • laboratorijske vežbe (0-30 p),
  • kolokvijumi (15-30 p + 15-30 p) ili ispit (15-30 p + 15-30 p).

Konsultacije: Videti ovde

Predispitne obaveze: nema

Stari veb sajt više nije u funkciji. Potražite zbirku zadataka u skriptarnici FTN-a.

Poeni, ocene, rezultati kolokvijuma i ispita:

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2023/24 (667k) – 8. jun 2024.

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2022/23 (649k) – 27. april 2024.

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2021/22 (871k) – 18. septembar 2022.

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2020/21 (829k) – 3. jun 2023.

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2019/20 (648k) – 18. septembar 2022.

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2018/19 (686k) – 19. mart 2022.

PDF Osvojeni poeni u školskoj 2017/18 (642k) – 19. mart 2022.

 

Važna obaveštenja:

 

Objašnjenja vezana za polaganje ispita:

 

Ispit je javni događaj od opšteg interesa i svi punoletni građani R. Srbije, kao i svi strani državaljani koji ne ometaju njegovo sprovođenje imaju prava da prisustvuju polaganju, bez obzira na to da li su studenti FTN-a ili jesu/nisu prijavili ispit. Sve osobe prisutne na ispitu moraju se identifikovati zvaničnom ličnom ispravom sa slikom (indeks, lična karta, pasoš, vozačka dozvola). Međutim, osobe koje nisu prijavile ispit preko servisa studentske službe FTN-a, ne mogu dobiti svesku za izradu zadataka i ne mogu biti bodovane u tom ispitnom roku, bez obzira na pokazano znanje, usmene i pismene molbe, intervencije trećih lica itd. Na ispitu nije dozovljen boravak maloletnih lica, domaćih ili divljih životinja. Na ispitu koji je kraći od dva sata nije dozvoljena konzumacija hrane i pića, ili napuštanje sale pod bilo kojim izgovorom.

 

Mole se studenti da na vreme izmire svoje obaveze prema Fakultetu i da, u roku objavljenom od strane studentske službe, prijave ispit. Preporučujemo da se to učini sa rezervom od nekoliko dana, kako ne bi došlo do zabune oko interpretacije rokova, odbijanja uplate zbog nedovoljnih sedstava na platnim karticama ili nedostupnosti servisa usled kvarova na Internet mreži. Naknadne molbe, žalbe, odobrenja, i tome sl. neće biti uvaženi.

 

Svaki pismeni ispit sastoji se iz dva teorijska dela sa problemskim zadacima, koji nose 2x po 30 poena, odnosno ukupno 60 poena. Na ispitu nema narativne teorije niti praktičnih problema koji bi se polagali u laboratoriji ili na računaru. Oblasti za prvi deo su 1-3 (tri zadatka), a za drugi 4-5 (dva zadatka). Da bi položio ispit, student mora imati osvojen minimum 51 poen, od čega 5 poena mora imati iz mini testova, i najmanje po 15 od mogucih 30 poena iz svake teorijske oblasti. Ovo važi čak iako je preko lab. vežbi i posećenosti student već nakupio dovoljno poena za prolaznu ocenu (51 ili više).

 

Ako student nema položen nijedan kolokvijum, ispit MORA raditi u celosti. Ako student ima položen neki od kolokvijuma, može se odlučiti da na ispitu radi oba dela, ili da radi samo deo koji mu nedostaje. Pri tome, ako radi oba dela i ako preda urađen deo koji već ima položen kao kolokvijum, tada se poeni sa kolokvijuma poništavaju.

 

Student koji ispit položi pre prvog ispitnog roka (preko kolokvijuma) mora prijaviti ispit u nekim od zvaničnih ispitnih rokova da bi mu ocena bila registrovana u studentskoj službi.

 

Usmeni deo ispita ne postoji.

 

Šta ukoliko ne položite ispit do početka sledeće školske godine:

  • Ako ste upisali ili uslovno slušate narednu godinu studija, a jos niste položili ispit iz Mernih sistema u telekomunikacijama, ne možete ponovo slušati predmet ili raditi lab. vezbe radi popravljanja ocena, ali možete izlaziti na kolokvijume i ispite sa novom generacijom i na taj način položiti delove predmeta koji Vam nedostaju.
  • Ako ste obnovili (ili tek upisali) drugu godinu, uz obavezu slušanja predmeta Mereni sistemi u telekomunikacijama, onda se u FEBRUARU, na početku letnjeg semestra, u dogovoru sa predmentim nastavnikom, opredeljujete da li ćete zadržati poene iz prethodne godine, ili ćete poništiti sve osvojene poene i predmet pratiti iz početka.

Objašnjenja za sve slučajeve u kojima sudent položi ispit su namerno izostavljena kao nepotrebna.

 

Literatura za predavanja i auditorne vežbe:

 

PDF Tekstovi zadataka koji se rade na vežbama (865k) – trebalo bi nositi sa sobom na nastavu

 

1. deo / 1. kolokvijum

PDF 1. Osnove merenja u telekomunikacijama – teorija (1.1M)

PDF 1. Osnove merenja u telekomunikacijama – zadaci (229k)

PDF 2. BERT – teorija (474k)

PDF 2. BERT – zadaci (285k)

PDF 3. Sinhronizacija i merenje džitera – teorija (680k)

PDF 3. Sinhronizacija i merenje džitera – zadaci (397k)

 

2. deo / 2. kolokvijum

PDF 4. Fiksne pristupne mreže – teorija (388k)

PDF 4.1. Parametri kabla – teorija (1.3M)

PDF 4.2. Logistika merenja u fiksnoj pristupnoj mreži – teorija (1.2M)

PDF 4.3. Mostne metode predlociranja smetnji – teorija (768k)

PDF 4.3. Mostne metode predlociranja smetnji – zadaci (421k)

PDF 4.4. Reflektometrija u vremenskom domenu – teorija (1.4M)

PDF 4.4. Reflektometrija u vremenskom domenu – zadaci (506k)

PDF 4.5. Karakteristični slučajevi smetnji – teorija (695k)

 

Literatura za laboratorijske vežbe:

 

Materijal za pripremu vežbe 1:

BERT Simulator  (393k)

Zadatak 01 (1k)
Zadatak 02 (1k)

Zadatak 03 (1k)
Zadatak 04 (1k)
Zadatak 05 (1k)
Zadatak 06 (1k)
Zadatak 07 (1k)
Zadatak 08 (1k)
Zadatak 09 (1k)
Zadatak 10 (1k)
Zadatak 11 (1k)
Zadatak 12 (1k)

Zadatak 13 (1k)
Zadatak 14 (1k)
Zadatak 15 (1k)
Zadatak 16 (1k)
Zadatak 17 (1k)
Zadatak 18 (1k)

Zadatak 19 (1k)
Zadatak 20 (1k)

 

Materijal za pripremu vežbe 3:

PDF Vežba 3 (2.7M)

 

Materijal za pripremu vežbe 4:

PDF Vežba 4 (1.4M)

PDF Vežba 4 – varijante (3.1M)

Napomena: Dokument “varijante” ima 4 različita zadatka koji počinju na stranama 1, 2, 3 i 4. Kada budete prolazili kroz njega, počnite od zadatka 1 na str. 1, završite ceo postupak i onda se vratite na zadatak 2 na str 2, završite ceo postupak. I tako redom.