Projektovanje industrijskih uređaja

Obrazovni cilj predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti primene računara u realizaciji elektronskih uređaja i mernih sistema koji se koriste u industriji. Upoznavanje sa radom elektronskih uređaja podržanih PC računarom. Upoznavanje sa hardverskom i softverskom arhitekturom industrijskih mernih uređaja. Sticanje znanja o LabVIEW programskom paketu i realizaciji virtualnih mernih sistema. Sticanje osnovnih znanja o senzorima. Ovladavanje studenta savremenim tehnologijama i trendovima u oblasti elektronskih merenja. Ovladavanje studenata osnovama realizacije merenja preko Interneta.

 

Sadržaj predmeta

Uvod u projektovanje elektronskih uređaja i mernih sistema. Karakteristike virtualnih instrumenata. Karakteristike softvera i hardvera virtualne instrumentacije. LabVIEW programski paket. Izrada virtualnog instrumenta (VI). Puštanje u rad programa i otklanjanje grešaka. Kreiranje VI-a i podVI-a. Programske petlje i strukture. Grupisanje podataka korišćenjem stringova, nizova i klastera. Lokalne i globalne promenljive. Grafici i dijagrami. Rad sa datotekama. Povezivanje sa Matlab programom. Korišćenje formula i jednačina. Kontinualna analiza podataka. Događajem vođeno programiranje. Rad u realnom vremenu. Merenje i akvizicija signala. Merni pretvarači i prilagođavači. Kategorije izvora mernih signala. Uzorkovanje (sempliranje) signala. Uređaji za merenje i akviziciju signala: PCI, PCIe, USB, cRIO, PXI. Pojam signala i sistema. Merenje i analiza signala korišćenjem LabVIEW programskog paketa. Realizacija mernih instrumenata za merenja električnih i neelektričnih veličina korišćenjem Arduino UNO kartice i LIFA biblioteke.   Povezivanje i upravljanje tradicionalnim mernim uređajima, GPIB i VISA komunikacija. Pojam distributive virtualne instrumentacije. Realizacija udaljenih merenja. Virtualne laboratorije. Internet mogućnosti rada u LabVIEW programu. LabVIEW Web Serveri, CGI, UDP, DataSocket i TCP/IP tehnologije. Realizacija merenja i upravljanja putem Interneta. Industrijske mreže i protokoli: RS232, RS485, DeviceNet, ProfiBus, Modbus i Ethernet.  Automatizacija proizvodnje. 

 

Literatura

Josif Tomić, Miodrag Kušljević: Merenje i analiza signala primenom LabVIEW programa, FTN-GRID Novi Sad, 2016

 

predavanja: dr Josif Tomić

vežbe: dr Josif Tomić