Programiranje merno-akvizicionih sistema

Obrazovni cilj predmeta

Upoznavanje sa radom rаčunаrа u reаlizаciji složenih merno-regulacionih sistemа i principima rаdа virtualnih instrumenata. Reаlizаcije složenih matematičkih algoritama u LabVIEW programskom paketu. Sposobnost realizacije složenih merenja, akvizicije i obrаde podаtаkа korišćenjem LabVIEW programa. Osposobljаvаnje zа reаlizаciju složenih mernih uređaja u elektronici i energetici.

 

Sadržaj predmeta

Realizacija složenih mernih virtualnih instrumenata u LabVIEW programskom paketu. Planiranje LabVIEW aplikacija. Pregled naprednih numeričkih funkcija. Grafici i dijagrami. Napredne funkcije za rad sa datotekama. Komunikacija sa tradicionalnim mernim uređajima, GPIB i VISA komunikacija. Greške merenja, podela grešaka merenja prema uzroku nastajanja. Fitovanje mernih podataka. Linearizovane dvoparametarske empirijske formule, metoda najmanjih kvadrata. Merenje i analiza signala u elektro-energetskoj mreži. Signali i sistemi. Z-transformacija. Digitalni filteri, FIR i IIR filteri, realizacija filtera u LabVIEW programu. Adaptivni filteri, Gradijentno bazirani adaptivni filteri, Wienerov uslov. Njutnova metoda,  metoda najstrmijeg spuštanja, metoda najmanjih srednjih kvadrata. Metode merenja frekvencije u EE mreži. Merenje frekvencije signala na bazi merenja trajanja periode signala. Merenje frekvencije na bazi tri uzastopna uzorka signala. Merenje frekvencije signala korišćenjem metode najmanjih srednjih kvadrata. Harmonijska analiza. Furijeov red i Furijeova transformacija. Diskretna Furijeova transformacija. Brza Furijeova transformacija, realizacija FFT algoritma u LabVIEW programu. Merenje aktivne, reaktivne i prividne snage.  Merenje snage po IEEE standardu 1459-2010. Merenje snage metodom adaptivnog filtriranja harmonika. Merenje propada i nadvišenja napona. Realizacija mernih instrumenata za merenja električnih veličina korišćenjem Arduino UNO kartice i LIFA biblioteke.   

 

Literatura

Josif Tomić, Miodrag Kušljević: Merenje i analiza signala primenom LabVIEW programa, FTN-GRID Novi Sad, 2016

 

predavanja: dr Josif Tomić

vežbe: dr Josif Tomić

STANJE BODOVA

 

Način bodovanja i ocenjivanja

UVOD U DELPHI

 

VEŽBE

Vežbe 1-3

Vežbe 4-7

Vežbe 8-10

 

PRIPREME

Priprema za 1. kolokvijum

Priprema za 2. kolokvijum

Priprema za SEMESTRALNI RAD I PREZENTACIJU

Priprema za ISPIT