Prof. dr Josif tomić

 

 

ZVANJE: Vanredni profesor

 

KANCELARIJA:

 

E-MAIL: tomicj_at_uns.ac.rs

 

KONSULTACIJE:

 

OBLAST RADA: Elektrotehnika i merna tehnika, Mikroprocesorska merno-regulaciona tehnika, Digitalna obrada signala korišćenjem LabVIEW programskog paketa, Virtuelna instrumentacija.

 

DOKTORSKA DISERTACIJA: Integrisano merilo harmonika

 

DIPLOMSKI RAD: Digitalna metoda merenja viših harmonika na bazi PC računara

 

KRATKA STRUČNA BIOGRAFIJA: Završio Elektrotehnički fakultet u Novom Sadu 1990. godine. Od 1992. do 1995. godine radio u Elektrotehničkoj školi u Novom Sadu kao nastavnik predmeta „Programski jezici“ i „Mikroprocesori u sistemima upravljanja“. Od 1995. godine do sada radi na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na Katedri za električna merenja gde je 2004. godine odbranio magistarski rad a zatim i 2007. godine odbranio doktorsku disertaciju.

 

Radovi u vodećim časopisima međunarodnog značaja:

1. J. Tomić, M. Kušljević, V. Vujičić, A New Power System Digital Harmonic Analyzer, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 22, No. 2, pp. 772-780, April 2007.

2. M. Kušljevič, J. Tomić, D. Marčetić, Active power measurement algorithm for power system signals under non-sinusoidal conditions and wide-range frequency deviations, IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 3, No. 1, pp. 57–65, September 2008.

3. J. Tomić, M. Kušljević, D. Marčetić, An Adaptive Resonator Based Method for Power Measurements According to the IEEE Trial-Use Standard 1459-2000, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement 2009, rad prihvaćen za objavljivanje.

4. M. Kušljević, J. Tomić, Lj. Jovanović, Frequency Estimation of Three-Phase Power System Using Weighted-Least-Square Algorithm and Adaptive FIR Filtering, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement 2009, rad prihvaćen za objavljivanje.

 

Radovi u časopisima nacionalnog značaja:

1. V. Vujičić, D. Pejić, J. Tomić, Frekventni regulatori-izvori viših harmonika u mreži, Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi PTEP 2003, pp. 78-80, Novi Sad, 2003 godina.

2. J. Tomić, B. Karadžić, Procesno upravljanje u poljoprivredi primenom WEB tehnologije, Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi PTEP 2005, pp. 79-82, Novi Sad, 2005 godina.

3. M. Zoranović, J. Tomić, V. Potkonjak, Ušteda energije primenom mikroprocesorskog sistema za kontrolu temperature, Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi PTEP 2006, pp. 71-74, Novi Sad, 2006 godina.

4. M. Zoranović, V. Potkonjak, J. Tomić, Dinamičko prečišćavanje vazduha u kontrolisanim laboratorijskim uslovima, Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi PTEP 2007, pp. 89-92, Novi Sad, 2007 godina.

 

Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja:

1. V. Vujičić, D. Pejić, J. Tomić, Frekventni regulatori-izvori viših harmonika u mreži, Naučno stručni skup PTEP, pp. 78-80, Tara, 2003. godina.

2. B. Karadžić, J. Tomić, Sistem za daljinski nadzor i upravljanje mikroklimom u poljoprivrednim objektima primenom WEB tehnologije, Naučno stručni skup KGHV u Poljoprivredi, pp. 21-25, Zlatibor, 2005. godina.

3. J. Tomić, B. Karadžić, Procesno upravljanje u poljoprivredi primenom WEB tehnologije, Naučno stručni skup PTEP, pp. 79-82, Soko Banja, 2005. godina.

4. J. Tomić, N. Pjevalica, Integrisano merilo harmonika, Kongres metrologa, pp. 112-118, Beograd, 2005. godina.

5. J. Tomić, M. Zoranović, V. Potkonjak, Mikroprocesorski merno-regulacioni sistem za održavanje temperature, XXXII simpozijum Savremena poljoprivredna tehnika, Vol. 32, pp. 22-28, Zlatibor, 2006. godina.

6. M. Zoranović, J. Tomić, V. Potkonjak, Ušteda energije primenom mikroprocesorskog sistema za kontrolu temperature, Naučno stručni skup PTEP, Vol. 10, pp 71-74, Vrnjačka Banja, 2006. godina.

7. M. Kušljević, J. Tomić, Jedan novi rekurzivni algoritam za merenje električnih veličina u elektroenergetskoj mreži, L Konferencija ETRAN, Vol. 3, pp. 296-299, Beograd, 2006. godina.

8. J. Tomić, Z. Simendić, V. Mijatović, Trofazno merilo efektivne vrednosti napona, L Konferencija ETRAN, Vol. 1, pp. 328-329, Beograd, 2006. godina.

9. M. Kušljević. J. Tomić, Jedan rekurzivni algoritam za harmonijsku analizu, LI Konferencija ETRAN, CD ROM ML1.1, Igalo, 2007. godina.

10. J. Tomić, M. Kušljević, Trofazno merilo propada i nadvišenja napona, LI Konferencija ETRAN, CD ROM EE2.6, Igalo, 2007. godina.

11. M. Zoranović, V. Potkonjak, J. Tomić, Dinamičko prečišćavanje vazduha u kontrolisanim laboratorijskim uslovima, Naučno stručni skup PTEP, pp. 89-92, Tara, 2007. godina.

12. J. Tomić, M. Kušljević, V. Vujičić, Rekurzivna metoda merenja harmonika u elektroenergetskoj mreži, XXVIII Savetovanje YUKO CIGRE, CD ROM pp. 233-240, Vrnjačka Banja, 2007. godina.

13. J. Tomić, M. Kušljević, D. Marčetić, Merenje frekvencije korišćenjem metode najmanjih srednjih kvadrata, LII Konferencija ETRAN, CD ROM ML2.1-1-4, Palić, 2008. godina.

14. M. Kušljević, J. Tomić, Merenje snage po standardu 1459-2000, LII Konferencija ETRAN, CD ROM ML2.5-1-4, Palić, 2008. godina.

15. D. Marčetić, M. Kušljević, J. Tomić, Merenje frekvencije u nesimetričnoj trofaznoj mreži primenom LMS metode, Konferencija InfoTeh 2009, rad prihvaćen za objavljivanje.

16. M. Kušljević, J. Tomić, B. Karadžić, Prednosti korišćenja virtualnih instrumenata u odnosu na tradicionalne instrumente, PTEP 2009, rad prihvaćen za objavljivanje.

17. J. Tomić, M. Kušljević, B. Karadžić, Internet mogućnosti rada u LabVIEW programskom paketu, PTEP 2009, rad prihvaćen za objavljivanje.

 

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA:

1. Regulacija brzine i pozicije AC motora, fabrika keksa “Jaffa”, Crvenka, 1996.

2. Daljinski sistem za upravljanje i nadzor, “SPC Vojvodina”, Novi Sad, 1997.

3. Automatski sistem za kontrolu kvaliteta, fabrika grejnih tela, “Magnohrom”, Kraljevo, 1997.

4. Industrijski 16-kanalni brojač, FTN Novi Sad, 1998.

5. Sistem za merenje viših harmonika u visokonaponskoj mreži, “Elektrovojvodina”, Novi Sad, 1998.

6. Trofazni sinusni PWM regulator brzine obrtaja asinhronih motora, FTN Novi Sad, 1999.

7. Mikroprocesorski digitalni osciloskop, FTN Novi Sad, 2000.

8. ISA bus ADC kartica kontrolisana iz Visual Basic-a, FTN Novi Sad, 2001.

9. Mikroprocesorski sistem za merenje protoka fluida, Mašinski fakultet, Novi Sad, 2002.

10. Mikropropesorski sistem za merenje efektivne vrednosti struje i napona, “Elektrovojvodina”, Novi Sad, 2003.

11. Analizator spektra signala sa DSP TMS320c6211 procesorom, FTN Novi Sad, 2004.

12. Digitalna obrada signala pomoću LabVIEW programskog paketa i NI kartice PCI-6221, FTN Novi Sad, 2005.

13. Nova generacija uređaja za merenje i testiranje u elektrodistribuciji, Projekat ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, broj 1-32023 od 2002 godine, Integrisani sistem za merenje harmonijskih izobličenja, (jednokanalni), ”Elektrovojvodina”, Novi Sad, 2004 godina

14. Merenje kvaliteta električne energije, Projekat ministarstva za nauku i životnu sredinu Republike Srbije, broj TR6120B od 2005 godine, Integrisani sistem za merenje harmonijskih izobličenja, (sedmokanalni) ”Elektrovojvodina”, Novi Sad, 2007 godina

15. Ušteda energije i regulacija mikroklimata sa zaštitom životne sredine u okviru konvencionalnih i novih pristupa uzgoju prasadi, Projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, broj 114-451-00590/2005-01, Mikroprocesorski sistem za održavanje mikroklime u poljoprivrednim objektima, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2006 godina

16. Republički projekat za 2007-2008 godinu

17. Republički projekat za 2008-2009 godinu