Jonizujuće i nejonizujuće zračenje i zaštita

 

PREDAVANJA

Osnove radioaktivnosti

Detekcija jonizujućeg zračenja

Zaštita od jonizujućeg zračenja

Organizacija zaštite od zračenja

Zaštita od nejonizujućeg zračenja

SEMINARSKI RAD

Teme za seminarski rad

Smernice za seminarski rad

Laseri u medicini

Ultrazvuk u medicini

Brahiterapija

CT i multislajsni CT

Dijagnostka i terapija otvorenim izvorima zračenja

Radioterapija

Specijalne procedure i tehnike u radioterapiji

Termovizija u medicini

Mamografija

Magnetna rezonanca u medicinskoj dijagnostici

Stereotaksa