Stručna praksa

Važi za studente studijskih programa:

OAS Merenje i regulacija

OAS Merni sistemi

OAS Merno-informacioni sistemi

MAS Merenje i regulacija

MAS Merni sistemi

MAS Merno-informacioni sistemi

 

Nadležni rukovodilac Stručne prakse:

Doc. dr Marjan  Urekar

 

 

 

ŠTA, GDE, KADA, KAKO?

 

Kompaniju gde radite Stručnu praksu birate i nalazite sami.

 

Za Stručnu praksu je potrebno odabrati organizaciju čije aktivnosti i radni procesi mogu da se povežu sa kontekstom kurikuluma smera na kojem je student. Ukoliko to nije moguće, potrebno je jasno navesti vezu tih aktivnosti sa nekim konkretnim predmetom koji je slušan na smeru. Npr. softverska IT firma nije direktno povezana sa stručnim profilom Merenja i regulacije, ali sa pojedinim predmetima jeste. Ukoliko niste sigurni, obratite mi se mejlom.

 

Minimalni broj radnih dana za obavljanje Stručne prakse je 10. Praksa može trajati i duži vremenski period, ukoliko se student tako dogovorio. Izveštaj se daje za celokupni period prakse.

 

Spisak kompanija sa kojima je Katedra za električna merenja imala uspešnu saradnju i gde su studenti radili praksu (dokument se redovno ažurira).

Studenti, naravno, nisu ograničeni samo na kompanije sa ove liste

 

 

Dokumenti potrebni pre prakse

 

Uput za obavljanje Stručne prakse

Ukoliko kompanija traži Uput za Stručnu praksu (često se i ne traži), student ga sam popunjava i dostavlja.

Ukoliko kompnija zahteva da je Uput potpisan, popunite sve potrebne podatke, dostavite mi na email, obavestiću kada možete preuzeti potpisan dokument u Laboratoriji za metrologiju (NTP-L2).

 

 

Dokumenti koje je potreno dostaviti po završenoj praksi

 

Potvrda o obavljenoj Stručnoj praksi

Potvrda se mora naći na memorandumu organizacije u kojoj je obavljena Stručna praksa i obavezno mora biti potpisan i overen od strane odgovornog lica organizacije. Potvrdu popunjava i izdaje organizacija.

Potvrda se dostavlja u papirnoj formi, potpisana i overena. Dokument dostaviti radnima danima u Laboratoriju za metrologiju (NTP-L2) koja se nalazi u prolazu kroz NTP, strana prema SPENS-u.

 

Izveštaj o obavljenoj Stručnoj praksi (tzv. “Dnevnik prakse”)

Dat je šablon koji student popunjava prema uputstvu koje je dato u sadržaju dokumenta.

Voditi računa o minimalnim dužinama teksta, npr. izveštaj sa prakse od deset dana nije moguće opisati u samo dve strane.

Popunjen i formatiran dokument dostaviti na email.

 

 

Dobar primer odlično urađenog izveštaja.

 

VAŽNO:

Ispit nije moguće polagati ukoliko prethodna dva dokumenta nisu adekvatno popunjena i dostavljena!

 

 

Doc. dr Marjan Urekar

urekarm@uns.ac.rs