Stručna praksa

Važi za studente studijskih programa:

OAS Merenje i regulacija

OAS Merni sistemi

OAS Merno-informacioni sistemi

MAS Merenje i regulacija

MAS Merni sistemi

MAS Merno-informacioni sistemi

 

Nadležni rukovodilac Stručne prakse na navedenim smerovima:

dr Marjan  Urekar, vanredni profesor

 

 

 

ŠTA, GDE, KADA, KAKO?

 

Kompaniju gde radite Stručnu praksu birate i nalazite sami.

 

PRVO pročitajte sve ovde napisano pre nego što postavite pitanje na koje je ovde već dat detaljan odgovor.

Ukoliko imate nedoumica i pitanja vezanih za ovaj predmet, obratite se predmetnom profesoru na e-mail koji je naveden na kraju strane.

 

Za Stručnu praksu je potrebno odabrati organizaciju čije aktivnosti i radni procesi mogu da se povežu sa kontekstom kurikuluma smera na kojem je student. Ukoliko to nije moguće, potrebno je jasno navesti vezu tih aktivnosti sa nekim konkretnim predmetom koji je slušan na smeru. Npr. softverska IT firma nije direktno povezana sa stručnim profilom Merenja i regulacije, ali sa pojedinim predmetima jeste. Ukoliko niste sigurni, obratite mi se mejlom.

 

Minimalni broj radnih dana za obavljanje Stručne prakse je 10. Praksa može trajati i duži vremenski period, ukoliko se student tako dogovorio. Izveštaj se daje za celokupni period prakse.

 

VAŽNO!

Da bi položili ispiti, MORATE napisati propisani Izveštaj sa prakse koji MORA sadržati opise onoga što je rađeno tokom 10 dana prakse. Izveštaj sa prakse NIJE propagandni pamflet kompanije u kojoj radite praksu. Samo copy/paste iz reklamnog pdf-a kompanije NIJE Izveštaj sa prakse!

Izgovori da ništa ne možete da napišete u Izveštaju jer kompanija ne dozvoljava deljenje informacija, NISU opravdanje.

Pre nego što počnete praksu, provertite samo da li možete da pište o tome šta radite? “Stručna praksa” je ispit, i ako nemate mogućnosti da položite jer o tome ne možete da pišete, to je vaš problem o kome vi sami morate da vodite računa.

Papirnu potvrdu o urađenoj praksi MORA da vam izda kompanija i potpiše ovlašćeno lice. Ako kompanija nije registrovana, radi u “sivoj” ili “crnoj” zoni i potvrdu nema ko da potpiše niti overi ili “komapanija baš i ne postoji”, to je vaš problem o kome vi sami morate da vodite računa.

 

Spisak kompanija sa kojima je Katedra za električna merenja imala uspešnu saradnju i gde su studenti ranije radili praksu. Ovo je lista predloga za one koji ne znaju gde da urade praksu. OVO NIJE LISTA OBAVEZNIH MESTA ZA IZRADU PRAKSE!!!

U obzir dolaze sve kompanije čija delatnost ima veze sa nekom oblasti koja je iz oblasti kurikuluma studija ili nekog od stručnih predmeta. Ukoliko niste sigurni, pitajte na e-mail.

 

 

 

Dokumenti potrebni pre početka prakse:

 

Uput za obavljanje Stručne prakse

Ukoliko kompanija traži Uput za Stručnu praksu (često se i ne traži), student ga sam popunjava i dostavlja im.

Ukoliko kompnija zahteva da je Uput potpisan od strane predmetnog profesora, student popunjava sve potrebne podatke, dostavlja profesoru na e-mail, i potom će biti obavešten kada može preuzeti potpisan dokument u Laboratoriji za metrologiju (NTP-L2), radnim danima do 14h.

 

 

Dokumenti koje je potreno dostaviti po završenoj praksi:

 

Potvrda o obavljenoj Stručnoj praksi

Potvrda mora biti na memorandumu organizacije u kojoj je obavljena Stručna praksa i obavezno mora biti potpisana i overena od strane odgovornog lica organizacije. Potvrdu popunjava i izdaje organizacija.

Potvrda se dostavlja isključivo u papirnoj formi, potpisana i overena. Elektronske verzije dokumenta nisu validne.

Dokument dostaviti radnima danima do 14h u Laboratoriju za metrologiju (NTP-L2) koja se nalazi u prolazu kroz NTP, strana prema SPENS-u.

 

Izveštaj o obavljenoj Stručnoj praksi (tzv. “Dnevnik prakse”)

Dat je šablon koji student popunjava prema detaljnom uputstvu koje je dato u samom sadržaju dokumenta (šta se piše i na koliko strana).

Voditi računa o minimalnim dužinama teksta, npr. izveštaj sa prakse od deset dana nije moguće opisati u samo dve strane. Pola strane teksta i dvadeset slika nisu validan način da se uradi Izveštaj.

 

Minimalne dužine delova izveštaja su navedene u šablonu i odnose SAMO na tekst BEZ slika!!!

 

Popunjen i formatiran dokument Izveštaja dostaviti na e-mail profesoru. Izveštaj se ne štampa.

 

 

Dobar primer odlično urađenog izveštaja.

 

 

VAŽNO:

Ispit nije moguće polagati ukoliko prethodna dva dokumenta (Potvrda i Izveštaj) nisu adekvatno popunjena i dostavljena!

 

 

KONTAKT

dr Marjan Urekar, vanredni profesor

urekarm@uns.ac.rs