Uvod u merno-informacione sisteme

Priprema za teorijski deo ispita

PREDAVANJA:

1. Uvod u Pajton – sintaksa, tipovi, petlje, grananja

2.Uvod u Pajton – torke, liste, funkcije i moduli

3.Uvod u Pajton – recnici i skupovi

4.Uvod u Pajton – Izuzeci, labmde, map, any i all, filteri, bitwise operatori, matrice

5.Uvod u Pajton – Objektno-orijentisano programiranje uvod

6. Uvod u Pajton – Objektno-orijentisano programiranje uvod 2

7. Raspberry Pi – predavanje

8. Drugi deo predavanja

VEŽBE:

Uvodne vežbe: Instalacija i prilagođenje neophodnih aplikacija

Vežbe 1. Upoznavanje sa sintaksom programskog jezika Pajton

Vežbe 2. Liste, torke, funkcije i moduli

Vežbe 3. Rečnici i rad sa fajlovima

Vežbe 4. Matrice i dodatni primeri

Vežbe 5. OOP programiranje

Vežbe 6. OOP programiranje – 2

Vežbe 7: Rad sa GPIO pinovima Raspberry Pi računara – prezentacija

Vežbe 8: Rad sa PWM i AD konvertorom Raspberry Pi računara – prezentacija

Vežbe 9: Rad sa DHT22 senzorom i LCD ekranom – prezentacija

Vežbe 10: Rad sa DS18B20, kapacitivnim senzorom vlažnosti i LDR senzorom

DOMAĆI ZADACI:

Prvi domaći zadatak

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Drugi domaći zadatak

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Treći domaći zadatak

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

BODOVI:

Broj ostvarenih bodovi

KONTAKT:

Platon Sovilj

Đorđe Novaković

Milan Šaš

Mario Volaš