Uvod u merno-informacione sisteme

PREDAVANJA:

Uvodno predavanje
1. Uvod u Pajton

2. Uvod u merenja

Priprema za PISMENI ISPIT

VEŽBE:

Uvodne vežbe: Instalacija i prilagođenje neophodnih aplikacija

Vežbe 1: Upoznavanje sa osnovama programskog jezika Python

Vežbe 2: Uvodna teorijska razmatranja i primeri

Vežbe 3: Rad sa tekstualnim datotekama, rukovanje izuzecima i rad sa matricama

Vežbe 4: Lambda, map, filter, rad sa modulima i dodatni primeri

Vežbe 5: Objektno orijentisano programiranje

Vežbe 6: Objektno orijentisano programiranje primeri

Vežbe 7: Upoznavanje sa Raspberry Pi računarom

Vežbe 8: Rad sa GPIO pinovima Raspberry Pi računara – prezentacija

Vežbe 9: Rad sa PWM i AD konvertorom Raspberry Pi računara – prezentacija

Vežbe 10: Rad sa DHT22 senzorom i LCD ekranom – prezentacija

Vežbe 11: Rad sa DS18B20, kapacitivnim senzorom vlažnosti i LDR senzorom

PRIJAVA ZA KONSULTACIJE:

Link

DOMAĆI ZADACI:

Prvi domaći zadatak

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Drugi domaći zadatak

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Treći domaći zadatak

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

BODOVI:

Broj ostvarenih bodova

KONTAKT:

Platon Sovilj

Đorđe Novaković

Milan Šaš

Mario Volaš