Upravljanje telekomunikacionim mrežama i servisima

(Eneregetika, elektronika i telekomunikacije,  – IV semestar)

Predmetni profesor: Doc. dr Boris Antić

Uslovi za slušanje predmeta: nema

Oblici nastave i način provere znanja:

  • predavanja (0-10 p),
  • projektni rad (0-30 p),
  • kolokvijumi (15-30 p + 15-30 p) ili ispit (15-30 p + 15-30 p).

Konsultacije: Videti ovde

Predispitne obaveze: nema