Projektovanje sistema za daljinski nadzor i upravljanje

Obrazovni cilj predmeta

Upoznavanja sa radom računara u realizaciji nadzorno – upravljačkih sistema i principima mrežnog povezivanja. Sticanje znanja o principima rada različitih industrijskih protokola i mrežnog softvera. Osposobljavanje studenata za realizaciju SCADA sistema u LabVIEW programskom paketu.

 

Sadržaj predmeta

Uvod u industrijske mreže i protokole. RS232, RS485, DeviceNet, ProfiBus, Modbus i Ethernet protokoli. Industrijske mreže i protokoli se najčešće koriste u realizaciji složenih SCADA sistema za merenje, praćenje i kontrolu industrijskih procesa. LabVIEW Datalogging and Supervisory Control (DSC) softverski modul je dodatak za LabVIEW koji sadrži alate koji pomažu u praćenju rada distribuiranih sistema i koristi se za veće kontrolne aplikacije i industrijsku automatizaciju. Ovaj modul je posebno dizajniran za praćenje velikog broja ulaza i izlaza, komunikaciju sa industrijskim kontrolerima i mrežama, kao i za prikupljanje podataka sa velikog broja mernih mesta. DSC modul omogućava kreiranje klijenata i servera radi realizacije složenih SCADA sistema kao i umrežavanje i povezivanje radi razmene podataka sa uređajima različitih proizvođača. DSC modul je kreiran kao arhitektura upravljanja vođena događajima i omogućava praćenje stanja promenljivih, njihovo arhiviranje i prikaz u realnom vremenu. Prikaz podataka može biti veoma kvalitetno urađen zahvaljujući velikoj biblioteci već gotovih funkcija koje omogućavaju uspešnu MMI (Man Machine Interfaces) komunikaciju. Takođe, DSC modul omogućava praćenje alarma i događaja u sistemu i daje obaveštenje o njima a takođe vrši i njihovu obradu. DSC modul omogućava efikasno praćenje i arhiviranje mernih podataka u neku od standardnih baza podataka, kao što su: MySQL, MSDE i Citadel. DSC modul takođe omogućava rad sa mnogim drugim proizvođačima PLC uređaja i procesne opreme, korišćenjem OPC servera.

 

Literatura

David Bailey, Edwin Wright: Practical SCADA for Industry, Elsevier, 2003.

Josif Tomić, Miodrag Kušljević: Merenje i analiza signala primenom LabVIEW programa, FTN-GRID Novi Sad, 2016.

 

predavanja: dr Josif Tomić

vežbe: dr Josif Tomić