Merenja neelektričnih veličina

Merni pretvaraèi u biomedicinskim merenjima