Na studijskom programu Merenje i regulacija Katedra za električna merenja izvodi nastavu iz predmeta:

1. godina

Uvod u merno-informacione sisteme

Uvod u laboratorijski rad

2. godina

Električna i elektronska merenja u industriji

Merni instrumenti

3. godina

Senzori i merni pretvarači

Mikroprocesorski merno-akvizicioni sistemi 1

Standardizacija i kvalitet

Mikroprocesorski merno-informacioni sistemi 2

4. godina

Projektovanje industrijskih uređaja i mernih sistema 1

Web bazirani merno-akvizicioni sistemi

Projektovanje industrijskih uređaja i mernih sistema 2

Merenja neelektričnih veličina

Master

Merni sistemi u industrijskom okruženju

Merenja u realnom vremenu

Projektovanje sistema za daljinski nadzor i upravljanje

Inženjerske komunikacije, logistika i intelektualna svojina