Metode merenja i merno-akvizicioni sistemi u biomedicini