Studijski programi

 

Studije na smeru

MERNI SISTEMI

 

 

Studije na studijskom programu
MERENJE I REGULACIJA

 

Smer MERNI SISTEMI je jedan od pet smerova na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, poznatom po skraćenici E1.

Šta je cilj studija na Smeru MERNI SISTEMI?

1. Da student stekne potrebna profesionalna znanja i veštine koje mu omogućuju da bude spreman za izazove na koje će nailaziti u praksi, i da se na taj način pripremi za zaposlenje kao budući inženjer elektrotehnike i računarstva.

im

2. Da student dobije teorijsku podlogu koja može da bude dobra osnova za buduće bavljenje naučno-istraživačkim radom, u slučaju da student želi da usmerava svoju profesionalnu karijeru u tom smeru.

IMn

3. Da se student osposobi za obavljanje poslova na rukovodećim pozicijama tokom svoje karijere, u slučaju da student želi da usmerava svoju profesionalnu karijeru u tom smeru.

IMm

Šta postajem kada završim Smer MERNI SISTEMI?

IMd

U zavisnosti od želje za obimom obrazovanja, trostepeni program školovanja na smeru/fakultetu vam nudi da postanete:
1. diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva nakon četiri godine osnovnih akademskih studija,

2. master elektrotehnike i računarstva - nakon završenih pet godina diplomskih akademskih studija,
3. doktor tehničkih nauka nakon završetka još tri godine doktorskih studija.

Ova zvanja se dobijaju nezavisno od odabranog smera studija.
Dodatak diplomi sadrži detalje o predmetima koje ste odabrali tokom vaših studija.

Kako da saznam više informacija o Smeru MERNI SISTEMI?

Zakažite razgovor preko e-mail adrese kelmftn at gmail.com.

Studijski program MERENJE I REGULACIJA je moderan i dinamičan studijski program koji priprema buduće inženjere elektrotehnike i računarstva za široko polje rada koje uključuje znanja i veštine iz oblasti merno-informacionih tehnologija, mikroprocesorskih sistema, programiranja na više nivoa, analize i obrade podataka, komunikacionih algoritama i algoritama automatskog upravljanja. Veliki broj inženjerskih predmeta pomoći će budućim inženjerima da se bez pripravničkog staža uključe u rad na složenim procesima.

Kako da saznam više informacija o studijskom programu MERENJE I REGULACIJA?

Zakažite razgovor preko e-mail adrese kelmftn at gmail.com.

 

Katedra za električna merenja izvodi nastavu
na studijskim programima:

E1 Studijski program Energetika, elektronika i telekomunikacije (E1):

Električna merenja

Merenja u elektronici

MS Studijski program Energetika, elektronika i telekomunikacije (E1), smer Merni sistemi:
MR Studijski program Merenje i regulacija:
BMI Studijski program Biomedicinsko inženjerstvo:
MEH Studijski program Mehatronika:
EE Studijski program Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije (strukovne studije):