Studijski programi

Studije na studijskom programu

MERENJE I REGULACIJA

Studije na smeru

E1 MERNI SISTEMI

Studijski program MERENJE I REGULACIJA je moderan i dinamičan studijski program koji priprema buduće inženjere elektrotehnike i računarstva za široko polje rada koje uključuje znanja i veštine iz oblasti merno-informacionih tehnologija, mikroprocesorskih sistema, interneta stvari (IoT - Internet of Things), algoritama automatskog upravljanja, programiranja na više nivoa, analize i obrade podataka, komunikacionih algoritama i koncepta Industrija 4.0. Veliki broj inženjerskih predmeta pomoći će budućim inženjerima da se bez pripravničkog staža uključe u rad na složenim procesima.

Kako da saznam više informacija o studijskom programu MERENJE I REGULACIJA?

Veb strana studijskog programa MERENJE I REGULACIJA

Detaljan kurikulum studijskog programa MERENJE I REGULACIJA

Razgovor sa studentima: kelmftn at gmail.com

Smer E1 MERNI SISTEMI (od 2020: MERNO-INFORMACIONI SISTEMI) je jedan od pet smerova na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, poznatom po skraćenici E1.

Šta je cilj studija na smeru?

1. Da student stekne potrebna profesionalna znanja i veštine koje mu omogućuju da bude spreman za izazove na koje će nailaziti u praksi, i da se na taj način pripremi za zaposlenje kao budući inženjer elektrotehnike i računarstva.

im

2. Da student dobije teorijsku podlogu koja može da bude dobra osnova za buduće bavljenje naučno-istraživačkim radom, u slučaju da student želi da usmerava svoju profesionalnu karijeru u tom smeru.

IMn

3. Da se student osposobi za obavljanje poslova na rukovodećim pozicijama tokom svoje karijere, u slučaju da student želi da usmerava svoju profesionalnu karijeru u tom smeru.

IMm

Šta postajem kada završim Smer MERNI SISTEMI?

IMd

U zavisnosti od želje za obimom obrazovanja, trostepeni program školovanja na smeru/fakultetu vam nudi da postanete:
1. diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva nakon četiri godine osnovnih akademskih studija,

2. master elektrotehnike i računarstva - nakon završenih pet godina diplomskih akademskih studija,
3. doktor tehničkih nauka nakon završetka još tri godine doktorskih studija.

Ova zvanja se dobijaju nezavisno od odabranog smera studija.
Dodatak diplomi sadrži detalje o predmetima koje ste odabrali tokom vaših studija.

Kako  da saznam više informacija o Smeru MERNI SISTEMI?

Razgovor sa studentima: kelmftn at gmail.com

 

Katedra za električna merenja izvodi nastavu
na studijskim programima:

E1 Studijski program Energetika, elektronika i telekomunikacije (E1):

Električna merenja

Merenja u elektronici

MS Studijski program Energetika, elektronika i telekomunikacije (E1), smer Merni sistemi:
MR Studijski program Merenje i regulacija:
BMI Studijski program Biomedicinsko inženjerstvo:
MEH Studijski program Mehatronika:
EE Studijski program Elektroenergetika - obnovljivi izvori električne energije (strukovne studije):