BMI Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama

 

SEMESTRALNI RAD

Tema semestralnog rada se definiše na osnovu želje i potrebe studenta za specijalizacijom svog znanja. Semestralni rad ima za cilj da studentu omogući da detaljnije obradi jednu metodu ili jedan uređaj/sistem ili softverski paket, koji su značajni za razumevanje i rešavanje inženjerskih problema bitnih za kognitivne neuronauke ili njihovu primenu.

LISTA TEMA ZA SEMESTRALNE RADOVE

TEMPLEJT za pisanje semestralnog rada

Uvod u semestralni rad

 

PREDAVANJA:

Teme predavanja su osnove kognitivnih neuronauka, metode i uređaji koji se koriste u kognitivnim neuronaukama, i potreba za radom u realnom vremenu u ovim metodama i uređajima.

Uvod

1. Predavanje

2. Predavanje

3. Predavanje

4. Predavanje – Osnove PIC mikrokontrolera

5. Predavanje

6. Predavanje

7. Predavanje

8. Predavanje

Ostali termini predavanja su namenjeni za pripreme za semestralni rad i/ili ispitni rad.

VEŽBE:

Dok se na predavanjima objašnjava potreba za radom u realnom vremenu u metodama i uređajima koji se koriste u kognitivnim neuronaukama, osnovni problemi i rešenja rada u realnom vremenu, i ključna uloga digitalnih modula za omogućavanje rada u realnom vremenu, cilj vežbi i domaćih radova je da student stekne praktično znanje o tome kako funkcionišu ovi digitalni moduli i na koji način se pomoću njih postiže taj rad u realnom vremenu. 

Uvod u C

Vežbe 1

Vežbe 2

Vežbe 3

Vežbe 4

Vežbe 5 i vežbe 6

Vežbe 7 i vežbe 8

Vežbe 9

Katalog PIC18F8520 mikrokontrolera

Uputstvo za UNIDS-3 i BIGPIC5 razvojne sisteme

MikroC Help

MikroC Instalacija

Proteus Instalacija

DOMAĆI RAD:

Za maksimalan broj bodova iz domaćih radova, potrebno je da student pošalje svoja rešenja ili pokušaje rešenja do 2.6.2017. 

Zadatak 1

Zadatak 2

Zadatak 3

Zadatak 4

Zadatak 4 – Simulacija

Zadatak 5

Zadatak 5 – Simulacija

Zadatak 6

Zadatak 6 – Simulacija

Zadatak 7

Zadatak 7 – Simulacija

Zadatak 8

Zadatak 8 – Simulacija

ISPITNI TEST ili ISPITNI RAD:

Student bira, prema svojim željama i potrebama za specijalizacijom svog znanja, da li će polagati ispitni test ili ispitni rad.
1. U slučaju da student želi da specijalizuje svoje znanje u smeru sticanja znanja iz širih osnova kognitivnih neuronauka, može da polaže ispitni test.
2. U slučaju da student želi da specijalizuje svoje znanje u smeru sticanja praktičnih znanja iz oblasti jedne metode ili jednog uređaja/sistema ili softverskog paketa, koji su značajni za razumevanje i rešavanje inženjerskih problema bitnih za kognitivne neuronauke ili njihovu primenu, tada student može da polaže ispitni rad iz teme koju dogovara sa predmetnim nastavnikom.

UPUTSTVO ZA POLAGANJE ISPITNOG TESTA ILI ISPITNOG RADA

BODOVI:

Evidencija za bodovanje

Način bodovanja je objašnjen na uvodnom predavanju i na prvom radnom listu ove evidencije.

 

KONTAKT:

Platon Sovilj,

http://www.ftn.uns.ac.rs/1325436595/platon-sovilj

Novaković Đorđe,

Your browser does not support the canvas element.