Na studijskom programu Biomedicinsko inženjerstvo Katedra za električna merenja izvodi nastavu iz predmeta:

1. godina

2. godina

Električna i elektronska merenja

Kliničko inženjerstvo

3. godina

Biomedicinska instrumentacija

Jonizujuće i nejonizujuće zračenje i zaštita

4. godina

Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama

Master

Virtuelna merna instrumentacija u biomedicini

Projektovanje i razvoj biomedicinskih mernih uređaja i sistema

Brain computer interface

Odabrana poglavlja iz biomedicinske instrumentacije

Projektovanje medicinskih uređaja

Mozak-računar interfejs