Specijalističke strukovne studije

Predmeti koji se drže na specijalističkim akademskim studijama na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije:

Upravljanje informaciono-komunikacionim mrežama (doc. dr Boris Antić)

Jonizujuće i nejonizujuće zraženje i zaštita (prof. dr Vesna Spasić-Jokić)

Merenje i obrada rezultata merenja (doc. dr Boris Antić)

Optički komunikacioni sistemi (doc. dr Boris Antić)

Kvalitet u biomedicini (prof. dr Vesna Spasić-Jokić)

Fizika ljudskog organizma (dr Ljubica Župunski)

Metrologija (prof. dr Vesna Spasić-Jokić)

Merni sistemi u oblasti biomedicine (prof. dr Platon Sovilj)