Mikroprocesorski merno-akvizicioni sistemi 2

Obrazovni cilj predmeta

Sticаnje osnovnih znаnjа iz oblаsti primene rаčunаrа u reаlizаciji merno-regulacionih sistema korišćenjem koncepta virtualne instrumentacije. Upoznаvаnje sа realizacijom virtualnih instrumenata i njihovom hаrdverskom i softverskom аrhitekturom. Sticanje znanja o LabVIEW programskom paketu i realizaciji virtualnih mernih sistema. Sticanje osnovnih znanja o senzorima. Ovladavanje studenta savremenim tehnologijama i trendovima u oblasti elektronskih merenja.   

 

Sadržaj predmeta

Uvod u projektovanje elektronskih uređaja i mernih sistema. Karakteristike virtualnih instrumenata. Karakteristike softvera i hardvera virtualne instrumentacije. LabVIEW programski paket. Izrada virtualnog instrumenta (VI). Puštanje u rad programa i otklanjanje grešaka. Kreiranje VI-a i podVI-a. Programske petlje i strukture. Grupisanje podataka korišćenjem stringova, nizova i klastera. Lokalne i globalne promenljive. Grafici i dijagrami. Rad sa datotekama. Povezivanje sa Matlab programom. Korišćenje formula i jednačina. Kontinualna analiza podataka. Događajem vođeno programiranje. Rad u realnom vremenu. Merenje i akvizicija signala. Merni pretvarači i prilagođavači. Kategorije izvora mernih signala. Uzorkovanje (sempliranje) signala. Uređaji za merenje i akviziciju signala: PCI, PCIe, USB, cRIO, PXI. Pojam signala i sistema. Merenje i analiza signala korišćenjem LabVIEW programskog paketa. Realizacija mernih instrumenata za merenja električnih i neelektričnih veličina korišćenjem Arduino UNO kartice i LIFA biblioteke. Povezivanje i upravljanje tradicionalnim mernim uređajima, GPIB i VISA komunikacija. Virtualne laboratorije. Internet mogućnosti rada u LabVIEW programu.   

 

Literatura

Josif Tomić, Milan Milovanović: Virtualna instrumentacija primenom LabVIEW programa, FTN-GRID Novi Sad, 2012.

 

predavanja: dr Josif Tomić

vežbe: dr Josif Tomić